O zavarovanju

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara je namenjeno pravnim in fizičnim osebam, ki se ukvarjate s poslovno dejavnostjo (s. p.).

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara krije stroške poslovanja, ki jih kot zavarovanec ne morete pokriti v primeru, da je prišlo do poškodovanja objektov, opreme ali zalog zaradi:

S posebnim dogovorom lahko zavarujete tudi obratovalni zastoj zaradi dodatnih nevarnosti poplave, izliva vode, zemeljskega plazu, potresa in drugih nevarnosti.

Podrobno

Pogoj za sklenitev zavarovanja obratovalnega zastoja zaradi požara je, da so vaši objekti, oprema in zaloge zavarovani v okviru požarnega zavarovanja.

Kaj lahko zavarujete v sklopu Zavarovanja obratovalnega zastoja zaradi požara?

Doba kritja obratovalnega zastoja oziroma čas izplačevanja nadomestila izgubljenega dobička je najmanj tri mesece. Običajno se zavarovanja sklepajo za dobo kritja od šestih mesecev do enega leta.

Česa zavarovanje ne krije?

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara ne krije škode zaradi:

  • jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne kontaminacije,
  • terorizma,

Pogosta vprašanja

  • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
  • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
  • Nastalo škodo fotografirajte.
  • V primeru požara, eksplozije, vlomne ali navadne tatvine takoj obvestite pristojno policijsko postajo ter navedite, katere stvari so bile uničene, poškodovane ali odnesene.
  • Zavarovalnico obvestite takoj oziroma najkasneje v treh dneh, ko izveste za nastanek škodnega dogodka.
  • Zavarovalnici posredujte prijavo škode in morebitne slike poškodovanih predmetov in stvari. Predložite tudi vse podatke in dokaze, ki so vam na voljo za hitro in učinkovito reševanje vašega primera.

Hitra in preprosta prijava škode: